Elektrības pārveidotāji: klasifikācija

Līdzstrāvas opciju vērtējums

Tajā ir ietverta arī papildu drošības un regulējošā informācija par Pixel 4a. Drošības, vides un regulējošā informācija: g. Lietošana Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi. Izjaucot, nometot, saliecot, dedzinot, saspiežot vai caurdurot tālruni vai tā akumulatoru, varat tos sabojāt.

līdzstrāvas opciju vērtējums

Neizmantojiet tālruni, ja tam ir saplēsts ekrāns vai bojāts korpuss. Lietojot bojātu tālruni, var pārkarst akumulators vai var tikt radītas traumas.

līdzstrāvas opciju vērtējums

Nepieļaujiet tālruņa saskari ar šķidrumiem, jo saskare ar tiem var izraisīt īssavienojumu un pārkaršanu. Ja tālrunis tiek saslapināts, nežāvējiet to, izmantojot ārēju siltuma avotu. Tālruni ir paredzēts lietot 0—35 °C 32—95 °F temperatūrā, bet glabāt —45 °C -4— °F temperatūrā. Neatstājiet tālruni vietās, kur temperatūra var pārsniegt 45 °C ° Fpiemēram, uz automašīnas paneļa vai pie apsildes atveres, jo šādi var sabojāt tālruni, pārkarsēt akumulatoru vai radīt ugunsbīstamību.

Neturiet tālruni siltuma avotu tuvumā un tiešā saules gaismā. Ja ierīce kļūst pārāk karsta, atvienojiet to no barošanas avota ja tā ir pievienotapārvietojiet to uz vēsāku vietu un nelietojiet ierīci, kamēr tā nav atdzisusi.

Tālruni ir paredzēts lietot augstumā, kas nepārsniedz  m  pēdas. Izmantojot tālruni noteiktos režīmos, piemēram, spēļu spēlēšanai, videoklipu uzņemšanai, lukturīša iestatījuma vai VR lietošanai, tālrunis var radīt vairāk siltuma nekā ierastas darbības apstākļos.

līdzstrāvas opciju vērtējums

Šādos apstākļos tālrunis var darboties samazinātas jaudas režīmā vai īslaicīgi izslēgties. Esiet īpaši piesardzīgs, kad ierīcē ir aktīvi šie režīmi.

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu un nelietojiet tālruni, ja tas nedarbojas pareizi vai ir bojāts. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni g. Remonts un serviss Nemēģiniet remontēt tālruni pats. Izjaucot ierīci, tā var tikt bojāta vai var tikt radītas traumas. Uzlāde Lietojot tālruni un tā strāvas adapteri, kā arī veicot uzlādi, ierīcei ir jāatrodas labi vēdinātā vietā.

līdzstrāvas opciju vērtējums

Izmantojot bojātu vadu vai strāvas adapteri vai uzlādi veicot mitrā vidē, var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektrošoks, radītas traumas vai bojāts tālrunis vai cits īpašums.

Neveiciet tālruņa līdzstrāvas opciju vērtējums, ja tālrunis ir mitrs. Neveiciet tālruņa uzlādi tiešā saules gaismā. Uzlādējot tālruni, raugieties, lai strāvas adapteris būtu pievienots kontaktligzdai netālu no tālruņa un tam būtu viegli piekļūt. Lai atvienotu strāvas adapteri no kontaktligzdas, velciet adapteri, nevis vadu. Nesavērpiet un nesaspiediet USB vadu, kā arī neievietojiet savienotāju pieslēgvietā, izmantojot spēku. Ja uzlādes laikā ierīcē tiek parādīts ziņojums ar aicinājumu atvienot lādētāju, atvienojiet adaptera kontaktdakšu.

Pirms mēģināt veikt uzlādi, pārbaudiet, vai uzlādes vada savienotājs un tālruņa uzlādes pieslēgvieta ir sausi un tīri.

Šī tālruņa komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris ar atbilstošu sertifikāciju. Neizmantojot saderīgus uzlādes piederumus, var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektrošoks, radītas traumas vai bojāts tālrunis un piederumi.

Krāsaina dzīve

Ilgstoša pakļaušana karstumam Normālas darbības laikā tālrunis un tā uzlādes ierīce var uzkarst, kas atbilst piemērojamiem virsmas temperatūras standartiem un ierobežojumiem. Lietojot vai lādējot ierīci, izvairieties no ilgstošas tās tiešas vai netiešas saskares ar ādu — ilgstoša ādas saskare ar karstu virsmu var radīt diskomfortu vai apdegumus. Neguliet uz ierīces vai strāvas adaptera un guļot neatstājiet tos sev blakus, kā arī līdzstrāvas opciju vērtējums tos ar segu vai spilvenu.

Īpaši tas ir jāņem vērā, ja jums ir veselības traucējumi, kas ietekmē spēju sajust karstumu uz ādas. Dzirdes zudums Ilgstoša skaļu skaņu iedarbība tostarp mūzikas klausīšanās var izraisīt dzirdes zudumu. Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet lielu skaļuma līmeni ilgstoši. Ilgstoši izmantojot lielu skaļuma līmeni un dzirdot lielu fona troksni, skaļas skaņas var izklausīties klusākas, nekā tās ir patiesībā.

Pirms izmantojat austiņas, pārbaudiet skaļuma līmeni. Akumulators Šim tālrunim ir uzlādējams litija jonu akumulators — tas ir sensitīvs komponents, kas bojājumu gadījumā var līdzstrāvas opciju vērtējums traumas.

līdzstrāvas opciju vērtējums

Nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Lai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar Google vai Google pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju. Kontaktinformāciju skatiet vietnē g. Ja akumulatora nomaiņu veiks nekvalificēts speciālists, var tikt radīti tālruņa bojājumi.

Nepareiza akumulatora izmantošana vai nomaiņa var radīt ugunsgrēka, eksplozijas, noplūdes vai citus apdraudējumus. Nesavienojiet akumulatoru īsslēgumā un nepieļaujiet akumulatora spaiļu saskari ar metāliskiem vai strāvvadošiem priekšmetiem.

Nenometiet tālruni vai akumulatoru. Ja tālrunis vai akumulators tiek nomests īpaši tad, ja tas tiek nomests uz cietas virsmas un jums šķiet, ka ir radies bojājums, vai tādu pamanāt, sazinieties ar Google vai Google pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju, lai vienotos par tālruņa pārbaudi.

Ja akumulatoram radusies noplūde, nepieļaujiet šķidruma nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Ja šķidrums ir nokļuvis acīs, neberzējiet tās.

Vebinārs \

Nekavējoties skalojiet acis ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību. Šī tālruņa atkārtoti uzlādējamais litija jonu akumulators atbilst standarta IEEE  un citu piemērojamo standartu prasībām. Likvidēšana, pārvadāšana un pārstrāde No tālruņa, akumulatora un piederumiem ir jāatbrīvojas atbilstoši vietējiem noteikumiem. Neizmetiet tos kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Neatveriet, nesaspiediet, nededziniet un nekarsējiet tos temperatūrā, kas pārsniedz 45 ̊C. Plašāku informāciju par tālruņa nodošanu pārstrādei skatiet vietnē visit g. Vides ierobežojumi Lai novērstu tālruņa detaļu vai iekšējo mikroshēmu bojājumus, neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci vai tās piederumus putekļainā, piedūmotā, mitrā vai netīrā vidē vai magnētisko lauku tuvumā.

Nenovietojiet to siltuma avotu tuvumā un tiešā saules gaismā. Neatstājiet tālruni transportlīdzeklī vai vietās, kur temperatūra var pārsniegt 45 °C, piemēram, uz automašīnas paneļa, palodzes, pie apsildes atverēm vai aiz stikla, kas ir ilgstoši pakļauts tiešai saules staru vai spēcīga ultravioletā starojuma iedarbībai.

Tādējādi tālrunis var tikt bojāts, akumulators var pārkarst, kā arī var rasties ugunsgrēka vai eksplozijas risks.

Sprādzienbīstama vide Neuzlādējiet, neizmantojiet, neuzglabājiet vai nepārvadājiet tālruni vietās, kur tiek uzglabātas viegli uzliesmojošas vielas vai sprāgstvielas piemēram, degvielas uzpildes stacijās, degvielas krātuvēs vai ķīmiskajās rūpnīcās. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi, vai sprādzienbīstamā vidē, piemēram, degvielas vai ķīmisko vielu transportēšanas vai uzglabāšanas zonās, kā arī vietās, kur gaisā ir augsta uzliesmojošu ķīmisko vielu, izgarojumu vai daļiņu piemēram, graudu, putekļu vai metāla pulvera koncentrācija.

Šādās vietās dzirkstele var radīt eksploziju vai aizdegšanos, izraisot traumas vai pat nāvi. Ņemiet vērā visus paziņojumus un uzrakstus, kur var pastāvēt šāds apdraudējums.

Legit Mums Bināro Iespēju Brokeri

Navigācija un riska iespējamība Jūsu tālrunī var būt pieejami kartēšanas un navigācijas pakalpojumi. Kartēšanas un navigācijas pakalpojumu darbībai ir jāaktivizē datu savienojums un atrašanās vietas pakalpojumi, tāpēc dažkārt vai dažās vietās tie var nebūt pieejami.

Kartēšanas un navigācijas pakalpojumu sniegtā informācija var būt neprecīza, un faktiskie apstākļi var atšķirties no kartes, datu, satiksmes, norāžu, satura un citiem rezultātiem, tāpēc pieņemiet lēmumus pastāvīgi un pārdomāti — par kartēšanas un navigācijas pakalpojumu izmantošanu esat atbildīgs jūs pats.

Uzmanīgi izvērtējiet norādes, un ievērojiet visus piemērojamos ceļu satiksmes noteikumus un ceļa līdzstrāvas opciju vērtējums.

Par savu rīcību un tās sekām vienmēr esat atbildīgs jūs. Lai navigācijā izmantotu papildināto realitāti PRnepieciešama jaunākā Google ielas attēlu versija un spilgts dabiskais apgaismojums. PR funkcija nav labākās tiešraides bināro opciju diagrammas Indijā. Uzmanības novēršana Izmantojot tālruni noteiktām darbībām, var tikt novērsta uzmanība — tādējādi var tikt radīta bīstama situācija jums vai citiem.

Drošības un regulējošās informācijas rokasgrāmata (Pixel 4a)

Lai mazinātu negadījumu rašanās risku un ievērotu ar likumu noteikto aizliegumu daudzās valstīsnelietojiet tālruni, vadot automobili, braucot ar velosipēdu vai darbinot iekārtas, kā arī veicot citas darbības, kurām iespējamas nopietnas sekas. Ievērojiet vietējos tiesību aktus par mobilo ierīču, austiņu un ķiveru lietošanu.

Pakļaušana radiofrekvences iedarbībai Šī ierīce ir novērtēta un atbilst piemērojamām regulatīvajām prasībām līdzstrāvas opciju vērtējums radioviļņu iedarbību, un tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu piemērojamos emisijas ierobežojumus radiofrekvences  RF enerģijas iedarbībai.

Lai samazinātu radiofrekvences enerģijas iedarbību, izmantojiet brīvroku risinājumus, piemēram, iebūvēto skaļruni, komplektācijā iekļautās austiņas vai citus līdzīgus piederumus. Ierīces piederumiem, piemēram, vāciņam un maciņam, nedrīkst būt metāla komponenti. Turiet ierīci atbilstošā attālumā no ķermeņa. Tāpat kā jebkurš cits [produkts], jūsu bezvadu ierīce lietošanas laikā rada radiofrekvences  RF līdzstrāvas opciju vērtējums. Lai gan līdzstrāvas opciju vērtējums apgalvojumi ir pievērsuši sabiedrības uzmanību, pašlaik nav zinātniski pierādīta saikne starp bezvadu ierīču lietojumu un vēzi vai citām slimībām.

Lai izvairītos no augsta RF starojuma izraisīta veselības apdraudējuma, ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz slieksni, kurš ir zināms kā saistīts ar nevēlamu iedarbību; šim slieksnim ir papildu samazinājuma koeficients, lai ņemtu vērā zinātniskas neprecizitātes.

līdzstrāvas opciju vērtējums

Šie ierobežojumi parasti ir izteikti kā īpatnējais absorbcijas ātrums SAR — specific absorption rate. SAR ir rādītājs, ar kuru nosaka RF enerģijas absorbcijas ātrumu organismā.

  • HighLow platforma Mēs piedāvājam jūsu uzmanībai jaunu, augstas kvalitātes pārskatītu un papildinātu bināro opciju brokeru vērtējumu.
  • Beztransformatora kondensators.
  • Verum video iespēja
  • Абсолютно не представляю, о чем ты говоришь, - нетерпеливо проговорила Николь.
  • Drošības un regulējošās informācijas rokasgrāmata (Pixel 4a) - Pixel Phone Palīdzība
  • Хотя разрывы слышны время от времени, ни одна бомба, насколько я понимаю, в купол еще не попала.
  • И очередная выходка, безусловно, окончится терминацией.
  • Что именно ты хочешь узнать от .

SAR testēšanu veic, tālrunim raidot signālu augstākajā jaudas līmenī visās testētajās frekvenču joslās. Papildinformāciju par SAR varat skatīt šajās vietnēs:.