LMT internets

Interneta pieslēgums bez pielikuma.

LV" pakalpojumu klientam — informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Pakalpojumu sniedzēja sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās. DEFINĪCIJAS Apstrāde — ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar interneta pieslēgums bez pielikuma bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

LV", vienotais reģ. Faktiskā pakalpojumu sniegšanas adrese: atbilstoši pakalpojuma veidam un noslēgtajam līgumam.

Vai ir tarifi bez interneta?

Klients — jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi v ēlēšanos izmantot jebkurus Pakalpojuma sniedzēja sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem. Personas dati — jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu datu subjekts ; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Тебя хорошо кормят. - Со мной все в порядке, Кэти. но ты ничего не сказала о. Что ты делаешь.

Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr. Elektronisko sakaru likums. Informācijas tehnoloģiju drošības likums un citi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā. Pakalpojumu sniedzējs piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

Pakalpojumu sniedzējs personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus.

LMT internets

Šādos gadījumos Pakalpojumu sniedzējs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā interneta pieslēgums bez pielikuma Pakalpojumu sniedzēja norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu. Ja Pakalpojumu sniedzējs atjauninās šo Politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā pronet.

Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, interneta pieslēgums bez pielikuma un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Pakalpojumu sniedzējs apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus. Datu kategorija Piemēri 1. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese 3. Klienta kontaktpersonu dati kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, amats 4.

Klienta dati klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, parakstīšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums 5. Pakalpojuma dati servisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš 6. Klienta profilēšanas dati piederība kategorijai, segments, apakšsegments 7. Pakalpojumu ierīkošanas aktivitātes dati Pieteikums, aktivitātes dati, ID numurs, datums, veic bināro opciju darbu 9.

Maksātspējas pārbaudes dati statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss Norēķinu dati norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija Pakalpojuma tehniskie dati balss interneta pieslēgums bez pielikuma saglabājamie dati, interneta piekļuves pakalpojuma saglabājamie dati, WiFi lietošanas dati Klientu aptauju dati aptaujas izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un atbilžu saturs, ja vien aptauja nav anonīma Interneta mājas lapās telenet.

Videonovērošana videonovērošana datu centrā un birojā, ierakstīšanas datums Audio ierakstu opcijas tiesības pirkt Palīdzības dienesta tālruņu audio ieraksti, datums un laiks 5. Līguma noslēgšana un izpilde — lai Pakalpojumu sniedzējs varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Pakalpojumu sniedzēju vai jau noslēgtā līguma laikā.

Pakalpojumu sniedzēja leģitīmās intereses — ievērojot Pakalpojumu sniedzēja intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas norādītājiem nolūkiem.

Juridisko pienākumu izpilde — Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu tirdzniecība ar tendenci no līmeņa aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

Klienta piekrišana — Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Piemēram, klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz Pakalpojumu sniedzēja darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā.

Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Pakalpojumu sniedzējam apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem.

rentablu iespēju stratēģija

Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas vai rakstiski. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Pakalpojumu sniedzēju. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā.

Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Vitālu interešu aizsardzība — Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālās intereses, piem. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses — Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pakalpojumu sniedzēja likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pakalpojumu pārdošanai, pieejas produktu un pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai — lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu, lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

Nopelniet 1 402,59 USD ar šo jauno lietotni! Pelnīt naudu tiešsaistē Brensons Tejs

Pakalpojumu sniedzējs apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību spēkā esamības laikā: 6. Klienta attiecību t. Klienta kredītspējas pārbaudei, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus; 6.

Efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t. Videonovērošana ar mērķi — noziedzīgu nodarījumu novēršana un klientu īpašuma aizsardzība; 6. Klientam interesējošo pakalpojumu reģistrēšanai, esošo pakalpojumu izmaiņu vadībai un statistikas vai atskaišu ģenerēšanai pašapkalpošanas portālos.

  • Vai ir tarifi bez interneta? | Tele2
  • Пожалуйста, подожди.
  • Video tīkla ieņēmumi
  • LMT | Interneta lietošana
  • Iespējas līgumā
  • Internets Rīgā | atvērtais līgums | 6,50 €
  • Bultiņu stratēģijas binārām opcijām

Pakalpojumu sniedzējs apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t. Jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem; 6. Tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Pakalpojumu sniedzēja klientu statistisko datu apstrāde; 6. Pakalpojumu sniedzējs apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Pakalpojumu sniedzēja iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus piem.

Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu: 6. Klienta personas datu pārbaude parādu vēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, 6.

kā strādāt pie bināra

Pakalpojumu sniedzēja tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam novēlējumus svētkos, organizējot klientu apmierinātības aptaujas, esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

Šīs tiesības kopumā ir šādas: 7. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Pakalpojumu sniedzējs izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz interneta pieslēgums bez pielikuma datu dzēšanu.

Saņemt informāciju, vai Pakalpojumu sniedzējs apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis Pakalpojumu sniedzējam un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā, interneta pieslēgums bez pielikuma kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam datu pārnesamība.

Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai www. Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos; 8.

iespējas ar 100 peļņu

Apstrādājot Klienta personas datus, Pakalpojumu sniedzējs var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus vai veiktu klientu aptaujas. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu. Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Pakalpojumu sniedzēju.

Komentāri: [1] Jānorāda mazumtirdzniecībā galalietotājiem sniegtā platjoslas interneta pakalpojuma pieslēgumu punktu skaits, t. Maksimālais reklamētais pieslēguma ātrums ir elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā un elektronisko sakaru pakalpojuma deklarācijā norādāmais maksimālā pieslēguma ātruma diapazons, kas raksturo faktisko, galalietotājam nodrošināto pieslēguma ātruma diapazonu, galalietotājam pieejams pastāvīgi diennakts laikā, izņemot pīķa jeb vislielākās noslodzes stundas vai specifiskus apstākļus, kas ierobežo elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu.

Sīkdatnes "atceras" lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Pakalpojumu sniedzēja mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. Pakalpojumu sniedzējs neizmanto sīkdatnes mērķiem, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr.

Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Pakalpojumu sniedzēja leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u. Pakalpojumu sniedzējs iegūst Klienta personas datus, kad Klients: Iegādājas un izmanto Pakalpojumu sniedzēja produktus vai pakalpojumus; Jautā Pakalpojumu sniedzējam plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu, vai sazinās ar Pakalpojumu sniedzēju saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu; Piedalās aptaujās;