Daugavpils Tirdzniecības skola - Notikumi

Apmaiņas apmācības tirdzniecība

Ievads Starptautiskai noziedzībai var stāties pretī vienīgi ar pārrobežu sadarbību, policijai, muitai, robežsardzei un citām iestādēm strādājot kopā. Ja šīs iestādes nebūs pienācīgi apmācītas un ja nebūs pietiekamas apmaiņas apmācības tirdzniecība starp tām, šāda sadarbība nebūs efektīva. Jau ir gūti ievērojami panākumi apmācības īstenošanā ES pārrobežu jautājumos.

Piemēram, jau ir izstrādātas un vairākus gadus tiek īstenotas tiesībaizsardzības amatpersonu kopīgas mācību programmas un apmaiņas programmas. Vairāk nekā dalībnieku ES apmācības dalībnieku skaits aug — pagājušajā gadā CEPOL bija reģistrēti vairāk nekā mācību pasākumu dalībnieku, bet Frontex — Tomēr nepieciešami turpmāki pasākumi, piemēram, lai palielinātu ES policijas sadarbības instrumentu nozīmi un to ES aģentūru lomu, kas izveidotas, lai sniegtu atbalstu tiesībaizsardzības dienestiem cīņā pret noziedzību.

Pieejamie resursi būtu jāizmanto vairāk amatpersonām, lai pilnībā īstenotu to apmaiņas apmācības tirdzniecība. Apmācībai būtu jāatbilst apmācības vajadzībām un stingrāk jāatbalsta prioritātes, piemēram, cīņu ar kibernoziedzību[1] un narkotiku un cilvēku tirdzniecību, par ko operatīvās sadarbības jomā panākta vienošanās ES līmenī.

Lai panāktu saskanīgu pieeju apmācībai, kas atbilstu augstākajiem kvalitātes standartiem ES līmenī, nepieciešama efektīva sadarbība starp dalībvalstīm un ES aģentūrām, ņemot vērā ienesīguma robežas opcija apmaiņas apmācības tirdzniecība, piemēram, Interpola un ANO, darbību. Tādēļ šajā paziņojumā tiek ierosināta Eiropas Tiesībaizsardzības apmācības shēma turpmāk — LETS vai Apmācības shēmalai sniegtu tiesībaizsardzības amatpersonām zināšanas un prasmes, kas tām nepieciešamas pārrobežu noziedzības efektīvai novēršanai un apkarošanai, šajā nolūkā efektīvi sadarbojoties ar saviem kolēģiem ES.

Apmācības shēmas mērķis ir panākt efektīvāku ES rīcību, reaģējot uz kopīgiem uzdevumiem drošības jomā, uzlabot policijas darbības standartus visā ES un veicināt kopīgas tiesībaizsardzības cik daudz ieguldīt Bitcoin attīstību, tādējādi stiprinot savstarpēju uzticēšanos un sadarbību.

Tās nolūks ir apzināt un risināt trūkumus pašreizējā tiesībaizsardzības apmācībā par pārrobežu jautājumiem, atbalstot un vajadzības gadījumā koordinējot apmācības sniegšanu Eiropas un valstu izcilības centros.

Semināri, apmācību iespējas, pieredzes apmaiņas braucieni

Apmācības shēma ir atbilde uz Stokholmas programmā[2] ietverto Eiropadomes aicinājumu pastiprināt apmācību par jautājumiem attiecībā uz Savienību un padarīt to sistemātiski pieejamu visu attiecīgo tiesībaizsardzības profesiju pārstāvjiem, un uz Eiropas Parlamenta aicinājumiem izveidot spēcīgāku ES sistēmu tiesu iestāžu un policijas apmācībai[3]. Tās mērķis ir panākt, lai · tiesībaizsardzības sadarbības instrumenti, ko ES ir laika gaitā izstrādājusi, piemēram, Prīmes informācijas apmaiņa[4] un Eiropola kriminālizlūkdatu bāzes, būtu labāk zināmas un tiktu izmantotas gan divpusējos, gan daudzpusējos dalībvalstu kontaktos; · ES tiesībaizsardzības amatpersonām būtu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai stātos pretī starptautiskiem noziegumiem, kas rada vislielāko kaitējumu cietušajām personām un sabiedrībai kopumā; · tiktu pienācīgi apmācītas tiesībaizsardzības amatpersonas, kas sadarbojas ar trešām valstīm vai piedalās ES civilajās misijās trešās valstīs.

apmaiņas apmācības tirdzniecība

Šajā paziņojumā ierosinātā Apmācības shēma attiecas uz visu pakāpju tiesībaizsardzības amatpersonām, sākot no policijas amatpersonām līdz robežsargiem un muitas amatpersonām, kā arī attiecīgā gadījumā citām valsts amatpersonām, piemēram, prokuroriem[5]. Apmācības shēmas veicinātajām vai tās ietvaros sniegtajām mācībām būtu jāpilnveido esošā apmācība valstu un ES līmenī, un tās būtu jābalsta uz apmācības vajadzību regulāriem novērtējumiem.

Apmācība būtu jāsniedz, izmantojot modernus, efektīvus mācību līdzekļus, piemēram, specializētus kursus, kopīgas mācību programmas, tīmeklī balstītus mācību materiālus un apmaiņas apmācības tirdzniecība programmas. Lai īstenotu šajā paziņojumā paredzētos apmācības pasākumus, ir nepieciešama ES aģentūra, kurai ir attiecīgas juridiskas pilnvaras un nepieciešamie resursi.

Tādēļ Komisija līdztekus šim paziņojumam ierosina jaunu Eiropola tiesisko regulējumu, piešķirot tam pilnvaras apmācības jomā, kas ir plašākas nekā tās ir CEPOL — pašlaik vienīgajai ES aģentūrai, kas ir ekskluzīvi atbildīga par tiesībaizsardzības apmācību. Vienlaikus slēdzot CEPOL, tiks radīta sinerģija, jo apmācība tiks pietuvināta operatīvajam darbam un iekļauta plašākā struktūrā, un samazināsies administratīvās izmaksas, atbrīvojot līdzekļus, lai gūtu vairāk rezultātu Apmācības shēmas ietvaros.

Tādēļ paredzams, ka Apmācības shēmu īstenos jauns Eiropola apmācības direktorāts — Eiropola akadēmija, īpašu uzmanību pievēršot kvalitātes standartiem. Shēmas īstenošanai būs nepieciešama valstu augstāko mācību iestāžu, valstu robežsardzes un muitas augstāko mācību iestāžu tīkla turpmāk — valstu augstāko mācību iestāžu tīklsEiropola akadēmijas un citu TI aģentūru, īpaši Frontex, kopīga darbība. Komisija galvenokārt uzraudzīs, kā notiek īstenošana. Šajā paziņojumā izmantotas atziņas no CEPOL veiktās pašreizējās situācijas apzināšanas apmācības vajadzību un snieguma jomā[6], apspriešanās ar dalībvalstu ekspertiem un TI aģentūrām četrās ekspertu sanāksmēs apmaiņas apmācības tirdzniecība trīs konferencēm, kurās piedalījās Eiropas Parlamenta locekļi, Eiropola akadēmija būs koordinējošā ES vienība tiesībaizsardzības apmācības jomā.

Tomēr Apmaiņas apmācības tirdzniecība joprojām būs atbildīga par robežsargu apmācību saskaņā ar tās tiesisko regulējumu. ES stratēģiskās prioritātes noziedzības un drošības jomā un apmācību trūkums 2.

Pašreizējā situācija ES apmācību jomā Visās dalībvalstīs pastāv struktūras tiesībaizsardzības amatpersonu apmācībai, kā arī sistemātiskai sadarbībai ar ES aģentūrām TI jomā.

apmaiņas apmācības tirdzniecība

ES līmenī tiesībaizsardzības amatpersonu apmācības jomā darbojas šādas aģentūras. CEPOL cieši sadarbojas ar valstu augstāko mācību iestāžu tīklu. Tomēr šāda apmācība CEPOL juridisko pilnvaru ierobežojumu dēļ ir pieejama vienīgi augstākajām policijas amatpersonām, un ierobežoto budžeta līdzekļu dēļ kursu skaits ir ierobežots.

Eiropols cieši sadarbojas ar CEPOL, rīkojot kursus CEPOL ietvaros, un ir izstrādājis vairākas kursu programmas saistībā ar noziedzības analīzi un konkrētiem noziedzības veidiem, piemēram, kibernoziedzību. Frontex ir īpašas pilnvaras apmācīt robežsargus[8], un tā ir izstrādājusi kopīgu mācību programmu, ko īsteno dalībvalstis, tostarp robežsardzes kvalitātes sistēmu[9].

Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai OLAF ir divas īpašas programmas apmācībai par cīņu pret euro viltošanu un par ES finansiālo interešu aizsardzību.

2. LĪMEŅA AUTOMATIZĒTĀS TIRDZNIECĪBAS PIEREDZES APMAIŅA

Pamattiesību aģentūra FRA piedāvā policijas mācībspēkiem mācību līdzekļus pamattiesību jomā. Valstu līmenī, kurā joprojām notiek lielākā daļa tiesībaizsardzības amatpersonu apmācības, parasti tiek aptverti specializēti jautājumi, piemēram, narkotiku tirdzniecība, kibernoziedzība, finanšu noziegumi un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, pārrobežu organizēto noziegumu izmeklēšana, ES tiesību jautājumi, un apmācība bieži tiek īstenota dalībvalstu divpusējās sadarbības ietvaros.

Tomēr apspriešanās ar ekspertiem nepārprotami liecināja, ka šajās jomās ar ES apmaiņas apmācības tirdzniecība nepieciešama plašāka apmācība.

TAIEX mācības Kosovas Pārtikas un veterinārā dienesta ekspertiem par jautājumiem, kuri skar atsevišķu kategoriju pārtikas produktus — uztura bagātinātājus, noteiktās grupās ietilpstošus pārtikas produktus un jauno pārtiku. Gruzijas Vides aizsardzības un lauksaimniecības ministrijas un Nacionālās pārtikas aģentūras speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte par mazo pārtikas daudzumu ražošanas un tirdzniecības normatīvo regulējumu un kontroli Lietuvas Valsts Pārtikas un veterinārā dienesta un Nacionālā pārtikas un veterinārā riska novērtēšanas institūta pārstāvju vizīte, lai apspriestu jautājumus par kopīgi ieviesto projektu Moldovā, kā arī organizatorisko kārtību, kādā tiek nodrošināta PVD funkciju izpilde. Pēc Lietuvas Valsts veterinārā un pārtikas dienesta direktora Dariusa Remeika iniciatīvas un viņa vadībā Pārtikas un veterinārā dienestā viesojās vadošie dienesta pārstāvji, lai pārrunātu Āfrikas cūku mēra kontroles un ierobežošanas pasākumus, biodrošības prasības novietnēm; antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu  lietošanu dzīvniekiem un putniem.

Starptautiskā līmenī tādas organizācijas kā Interpols un Apvienoto Nāciju Organizācija ANO piedāvā apmācību tiesībaizsardzības, pretterorisma un krīzes pārvaldības jomā.

Interpols rīko e-mācības par dažādām tēmām, piemēram, narkotiku izmeklēšana, nopratināšana un ar terorismu saistītas tēmas. ANO piedāvā dažādus kursus krīzes pārvaldības jomā.

apmaiņas apmācības tirdzniecība

Kaut arī šie kursi ir vērtīgi ES tiesībaizsardzības aģentūrām kā citas apmācības papildinājums, tie reti aptver īpašos ES instrumentus un parasti apmaiņas apmācības tirdzniecība izstrādāti, īpaši ņemot vērā ES policijas darbības standartus. Apmācības nepieciešamība ES iekšējās un ārējās prioritārajās jomās Efektīvas pārrobežu tiesībaizsardzības sadarbības pamatā ir pamatzināšanu sniegšana amatpersonām par ES policijas darbības kontekstu un pieejamajiem līdzekļiem, piemēram, Eiropolu un Eurojust vai apmaiņas instrumentiem, piemēram, Prīmes lēmumiem[10].

Zināšanas un izpratne par pārrobežu policijas darbību nepārprotami ir pamats amatpersonām, kam jāiesaistās pārrobežu sadarbībā gan divpusējā, gan daudzpusējā līmenī, un savstarpējas uzticēšanās veidošanai.

apmaiņas apmācības tirdzniecība

ES ir izvirzījusi prioritātes rīcībai pret kopīgiem draudiem smagās un organizētās noziedzības, terorisma, kibernoziedzības, robežu drošības un krīzes pārvaldības jomās. Šīs prioritātes tiks regulāri pārskatītas, pamatojoties uz Smagās un organizētās noziedzības draudu izvērtējumu SOCTAko Eiropols veic ik pēc četriem gadiem sākot no Lai mazinātu šo draudu nodarīto kaitējumu un sniegtu atbalstu operatīvajām prioritātēm cīņā pret tiem, par kurām panākta vienošanās ES līmenī, vajadzības gadījumā būtu jāsniedz specializēta apmācība.

ES uzņemas atbildību par atbalsta sniegšanu spēju veidošanai trešās valstīs ar padomdevēju un konsultāciju palīdzību un palīdzot veidot ilgtspējīgas civilās policijas struktūras, kas darbojas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Katru gadu misijās uz tādām vietām kā Dienvidsudānu, Kosovu, Nigēru un Irāku Šajās misijās tiesībaizsardzības galvenā uzmanība tiek pievērsta policijas darbībai, tiesiskumam, civilai pārvaldei un civilai aizsardzībai.

Dalībvalstis ar trešām valstīm sadarbojas arī divpusēji, lai sniegtu palīdzību tiesībaizsardzības spēju veidošanā tur, kur ir iesaistīta ES, piemēram Ziemeļāfrikas jaunajās demokrātijās.

Aizvēsture

Apmācības trūkumi Neraugoties uz valsts, ES un starptautisko procesa dalībnieku pūliņiem un to sadarbību, joprojām pastāv būtiska neatbilstība starp apmācības vajadzībām un pašlaik ES pieejamo apmācību[11]. Dalībvalstu apmācības programmas parasti aptver pamatzināšanas par ES instrumentiem un ES dimensiju policijas ikdienas darbībā, tomēr to standarti ne vienmēr ir saskanīgi.

Tiesībaizsardzības iestādes apmaiņas apmācības tirdzniecība ES aģentūras ir norādījušas, ka trūkst kvalificētu mācībspēku un saskaņotu mācību materiālu par pārrobežu izmeklēšanām. Ļoti pieprasīta ir apmācība, ko rīko ES aģentūras par konkrētām policijas darbības tēmām, piemēram, finanšu noziegumiem, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, cilvēku tirdzniecību un narkotiku tirdzniecību. Ja šādu apmācību koordinētu un sniegtu Eiropola akadēmija, samazinātos izmaksas, jo mazinātos vajadzība katrai dalībvalstij ieguldīt līdzekļus līdzīgās programmās.

Apmaiņas programmas policijas, robežsardzes un muitas amatpersonām, kurām ir izmeklēšanas pilnvaras, jau tagad palīdz izplatīt labo praksi un stiprināt uzticēšanos. Ja ir pieejami līdzekļi, šādas programmas būtu jādara plašāk pieejamas, principā visu pakāpju amatpersonām un starp visām aģentūrām, kas ietilpst Apmācības shēmas darbības jomā.

Vispārīgākā kontekstā visām tiesībaizsardzības amatpersonām, kas ir iesaistītas pārrobežu sadarbībā, ir būtiski nepieciešamas valodu prasmes, tostarp angļu valodas, kuru arvien vairāk lieto pārrobežu sadarbībā. Tomēr joprojām daudzās dalībvalstīs ir pārāk maz amatpersonu, kuru valodu prasmes ir pietiekami augstā līmenī.

Apmācībai pirms nosūtīšanas civilās misijās bieži apmaiņas apmācības tirdzniecība koordinācijas un standartizācijas, kā rezultātā nosūtīto darbinieku sagatavotībā vērojamas nepieļaujamas atšķirības. Turklāt trešām valstīm, kuras lūdz palīdzību tiesībaizsardzības ieņēmumi internetā top 100 veidošanā, ir iespējams sniegt saskanīgāku un efektīvāku palīdzību, piedāvājot apmācību vai zināšanu un labās prakses apmaiņu.

  1. EUR-Lex - DC - LV
  2. Kā padarīt Bitcoin CSKA
  3. Reģistrējies un mācies no pieredzējuša praktiķa, kurš piedzīvo automatizētās tirdzniecības sapni!

Kopumā ES trūkst pārredzamas ES līmenī darbojošos mācībspēku kvalitātes sistēmas un sistemātiska veida, kā apzināt un risināt stratēģiskās apmācības vajadzības, kuras arvien mainās.

Četras ES apmācības daļas Lai veicinātu to apmācības un mācību iespēju izstrādi, sniegšanu un izvērtējumu, kuras nepieciešamas ES pārrobežu tiesībaizsardzības uzdevumu risināšanai, Apmācības shēmā galvenā uzmanība būtu jāpievērš zināšanu, prasmju un kompetenču[12] uzlabošanai četrās daļās.

Rakstā runāts par centrālo apmaiņas tehnoloģiju tīklu Ukrainā, palīdzot iegūt mūsdienīgu profesiju, samazināt analfabētisma līmeni, pārvaldot savus finanšu līdzekļus un palielinot kapitālu apmaiņas tehnoloģiju kursos. Aizvēsture Pirmo reizi Dažādos planētas punktos šodien jau ir savi tirdzniecības tirgi. Un, kā jūs zināt, pieprasījums rada piedāvājumu, tāpēc līdz ar tirdzniecības tirgu tīkla izveidi ir steidzami jāiemācās tirgoties, lai piesaistītu jaunus klientus.

Tās ietver gan vispārējas zināšanas, gan ļoti specializētas kompetences, un visas balstās uz esošo apmācību valsts, ES un starptautiskā līmenī. Pamatzināšanas par tiesībaizsardzības ES dimensiju Ikvienai no ES 1,9 miljoniem tiesībaizsardzības amatpersonu[13] kādā karjeras posmā var nākties strādāt ar pārrobežu noziedzību.

Zināšanas par ES un policijas darbības pārrobežu aspektiem ir pamatkompetence saistībā ar operatīvo efektivitāti un karjeras attīstību. Šajās zināšanās apmaiņas apmācības tirdzniecība jāietver efektīvas tiesībaizsardzības sadarbības principi, pamattiesības, Eiropola, Frontex un Eurojust loma un ES informācijas pārvaldības līdzekļu un kanālu, piemēram, Zviedrijas iniciatīvas[14] un Šengenas Informācijas sistēmas[15] izmantošana.

Bez tām pastāv risks, ka pārrobežu policijas darbībā būs vērojama būtiska neefektivitāte. Tādēļ visu pakāpju tiesībaizsardzības amatpersonām būtu jāizstrādā tiesībaizsardzības ES konteksta zināšanu un prasmju standarta minimuma līmenis. Tam vajadzētu veicināt kopīgas tiesībaizsardzības kultūras attīstību. Komisija rosinās dalībvalstis ieviest šo kompetenci savā amatpersonu sākotnējā un profesionālajā apmācībā un mācību dienās amatpersonām, kas jau strādā.

Eiropola akadēmija uzraudzīs un izvērtēs pēcpasākumus, un rezultāti ik pēc trim gadiem tiks ietverti Komisijas ziņojumā skatīt 5. Efektīva divpusējā un reģionālā sadarbība Policijas pārrobežu darbību sekmes ir daļēji atkarīgas no tiesībaizsardzības amatpersonu spējām piemērot ES un starptautiskos instrumentus, piemēram, Eiropas Apcietināšanas orderi[16], tiesiskās palīdzības lūgumus[17] un atpakaļuzņemšanas procedūras[18].

Tiesībaizsardzības amatpersonām arī vajadzētu būt vietējā bitkoina vietne zināšanām par divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un spējām sazināties attiecīgajās valodās, apzinoties kultūras atšķirības un delikātos jautājumus. Dalībvalstis tiks rosinātas sniegt atbilstīgu valsts līmeņa apmācību padziļinātā līmenī salīdzinājumā ar 1.

Eiropola akadēmija vajadzības gadījumā sniegs dalībvalstīm atbalstu, sniedzot mācību līdzekļus un apkopojot un izplatot labāko praksi.

52013DC0172

Līdz Apmaiņas apmācības tirdzniecība ES policijas darbības tematiskā specializācija ES prioritātes pārrobežu tiesībaizsardzības sadarbības jomā ir noteiktas Iekšējās drošības stratēģijā[19] un ES politikas ciklā organizētās un smagās noziedzības apkarošanai[20], kas balstās uz Eiropola Organizētās noziedzības draudu novērtējumu OCTA un, sākot no Katra prioritāte liecina, ka nepieciešama efektīva, mērķtiecīga pieeja nelielas amatpersonu grupas apmācībai specializētā, tematiskā līmenī.

Apmācība konkrētās jomās, piemēram, narkotiku, cilvēku un šaujamieroču tirdzniecība, kibernoziedzība, korupcija, noziedzīgi iegūtu aktīvu konfiskācija un finanšu izmeklēšana, pulcēs vienkop dalībvalstu ekspertus, kas papildus pašu mācībām arī apmainīsies ar labāko praksi un veidos apmaiņas apmācības tirdzniecība, tādējādi stiprinot savstarpējo uzticēšanos.

Šāda apmācība gadījumos, kad tā ir īpaši būtiska saistībā ar konkrētu prioritāti, varētu aptvert arī sadarbību valsts vai Eiropas līmenī starp dažādām tiesībaizsardzības aģentūrām, piemēram, policiju, robežsardzi un muitu.

Cieši sadarbojoties ar valstu augstāko mācību iestāžu tīklu, Eiropola akadēmijai būtu jāveic apmācības vajadzību analīze, lai konstatētu neatbilstības starp esošo speciālistu apmācību dalībvalstu līmenī un apmaiņas apmācības tirdzniecība apmācību un šajās jomās nepieciešamās prasmes un zināšanas. Apmācība būtu jāveic, izmantojot valstu augstāko mācību iestāžu tīklu vai attiecīgā gadījumā tieši Eiropola akadēmiju.

Parasti tai būtu jānotiek klātienē, nodarbības papildinot ar e-mācību līdzekļiem.

Ko saka mūsu dalībnieki

Šajā daļā būs nepieciešams veikt specializētās apmācības sertifikāciju, balstoties uz kvalitātes standartiem, par kuriem vienosies un kurus atzīs visas dalībvalstis skatīt 4. Eiropola akadēmijas gada budžets, kas ir daļa no Eiropola vispārējā budžeta, būtu pirmām kārtām jāparedz šīs daļas īstenošanai. Pēc ES politikas cikla organizētās un smagās noziedzības apkarošanai prioritāšu noteikšanas laikposmam no Pamatojoties uz to, sākot no Civilās misijas un spēju veidošana trešās valstīs Priekšnoteikumam nosūtīšanai ES civilajās misijās būtu jābūt tādam, ka visas tiesībaizsardzības amatpersonas, kas piedalās ES civilajās misijās trešās valstīs, pirms nosūtīšanas būtu jāapmāca.

Dalībvalstīm un Eiropola akadēmijai būtu jāatzīst, jāatbalsta un jāpilnveido esošās apmācības iniciatīvas, piemēram, Eiropas jaunā mācību iniciatīva krīžu civilās pārvarēšanas jomā[21] — ES finansēta programma, kas apvieno ES mēroga, ANO un citu starptautisko struktūru zinātību, kas nepieciešama, lai sagatavotu personālu dalībai civilās misijās.

Top Navigation

Dalībvalstu mācību iestādēm krīzes pārvaldības jomā, kuras veic apmācību pirms nosūtīšanas civilā misijā, būtu jādarbojas kā izcilības centriem 4. Lai ES pieeja būtu saskaņota, Eiropola akadēmijai būtu arī jāsniedz vadlīnijas un zinātība ES finansētām palīdzības programmām, kas attiecas uz tiesībaizsardzību. Visbeidzot, Eiropola akadēmijai būtu jāsadarbojas ar dalībvalstīm un Frontex saistībā ar trešo valstu lūgumiem sniegt palīdzību tiesībaizsardzības spēju veidošanā. Tai būtu jānodrošina, ka uz lūgumiem dalīties apmācībā un zināšanās tiek reaģēts, cik iespējams, efektīvi un tiek novērsta iesaistīto pušu darbības pārklāšanās.

Eiropola akadēmijai kā koordinatoram un EĀDD sadarbībā ar Frontex būtu jāizstrādā kopīga mācību programma apmācībai pirms nosūtīšanas misijā un citai uz misiju attiecīgai apmācībai, kura būtu jāīsteno Efektīva pieeja apmācībai saskaņā ar ES prioritātēm Attiecībā uz katru no četrām minētajām daļām Apmācības shēma būtu jāīsteno saskaņā ar četriem pamatprincipiem.

Vajadzību apzināšana Visa ES līmeņa apmācība tiesībaizsardzības jomā būtu jāpielāgo mainīgajām vajadzībām.

Social links

Tajā būtu jāpievēršas ilgtermiņa kompetenču attīstībai tiesībaizsardzības jomā, mācību kvalitātes uzlabojumiem skatīt 4. Šajā sakarā katru gadu būtu jādara pieejami statistikas dati, lai sniegtu pārskatu, īpaši attiecībā uz apmācīto policijas amatpersonu skaitu un saņemtās apmācības veidu. Šī informācija tiks izmantota, lai Komisija, dalībvalstis un EĀDD noteiktu, kā sadalīt resursus un kurām amatpersonām būtu nepieciešama specializēta apmācība. Šajā stratēģiskajā satvarā Eiropola akadēmijai un Frontex katru gadu būtu jāveic regulāra apmācības vajadzību analīze, lai noteiktu, kādu apmācību piedāvāt savu attiecīgo pilnvaru ietvaros.

Gada analīze būtu jāsaskaņo ar ES politikas cikla organizētās un smagās noziedzības apkarošanai prioritātēm, kad tas tiks noteikts Jebkurā analīzē būtu jānosaka 1.

Mācību vizītē piedalījās arī pārstāvji no Turcijas, Itālijas, Rumānijas, Bulgārijas un Spānijas Tirdzniecības kamerām.

Pirmā koordinētā stratēģiskā ES tiesībaizsardzības apmācības vajadzību analīze būtu jāiesniedz Augsti kvalitatīvs sniegums Ir nepieciešama ar tiesībaizsardzību saistīto prasmju un zināšanu savstarpēja atzīšana. Dalībvalstis jau tagad gūst labumu no esošajām vispārējām akadēmiskajām iniciatīvām, piemēram, Boloņas un Kopenhāgenas procesiem[22], kuros izstrādā salīdzināmus un līdzvērtīgus grādu un citu kvalifikāciju standartus dažādos līmeņos pamatojoties uz Eiropas kvalifikāciju sistēmu mūžizglītībai[23] un profesionālās izglītības un apmācības jomā, pamatojoties uz Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu ECTS [24].

Apmācības shēmai būtu jābalstās uz šīm kvalitātes atzīšanas iniciatīvām, uzsvaru liekot uz mūžizglītības principiem.